حذف ۸ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۸/۲۲
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۹/۱۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۶/۳۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۶۵ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۴۰۸۷۴ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۲۱۳۳ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۲۷%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۸%
خوداستنادی (دانشکده/پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

روند ارتباط با صنعت

گروه‌هاي آموزشي

فیزیک بنیادی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات

فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات