• ۸ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
حمیدرضا ناصری
استاد آبهای زیرزمینی
گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Hamid Reza Nassery
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۷/۵
تعداد بازدید پروفایل: ۱۴۴
 • ۹ مقالات نویسنده اول
 • ۱۶ مقالات نویسنده مسئول
 • ۱۲ مقالات بین‌المللی
 • ۸/۹۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱۵ G-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۲۵۹ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۲۹ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
۴۱%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۹%
خوداستنادی
۱۷%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

روند ارتباط با صنعت

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار