محمدمهدی طهرانچی
استاد فیزیک
گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته، دانشکده فیزیک
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Tehranchi
Faculty of Physics
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۸۸۵ استناد
  • ۱۱۳ مقاله
  • ۲۱ G-Index
  • ۱۵ H-Index
  • ۱۲ مقالات نویسنده اول
  • ۵۷ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۹ مقالات بین‌المللی
  • ۷/۸۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۶% ۱۹
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲۰%
خوداستنادی
۸% ۱۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۳۰% ۳۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar