حسن فارسیجانی
دانشیار مدیریت صنعتی
گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Hassan Farsijani
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۱۴۹ استناد
  • ۱۸ مقاله
  • ۱۲ G-Index
  • ۶ H-Index
  • ۱۰ مقالات نویسنده اول
  • ۷ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲ مقالات بین‌المللی
  • ۸/۲۷ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۱% ۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۱% ۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar