منصور قربانی
دانشیار زمین شناسی(شاخه پترولوژی) - زمین شناسی
گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Mansour Ghorbani
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۶۰ استناد
  • ۳۷ مقاله
  • ۲۱ G-Index
  • ۷ H-Index
  • ۲۰ مقالات نویسنده اول
  • ۲۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۲ مقالات بین‌المللی
  • ۱۲/۴۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۳۲% ۱۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۵% ۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۳% ۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar