کورس خوشبخت
دانشیار کشاورزی- اکولوژی
گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
Korous Khoshbakht
Environmental Sciences Research Institute
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۶۲۰ استناد
  • ۳۰ مقاله
  • ۲۴ G-Index
  • ۱۳ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۱۳ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۳ مقالات بین‌المللی
  • ۲۰/۶۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۴۳% ۱۳
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۱۳% ۴
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۰% ۱۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar