محمود ابوالقاسمی
دانشیار مدیریت آموزشی
گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Faculty of Psychology and Educational Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲ استناد
  • ۳ مقاله
  • ۱ G-Index
  • ۱ H-Index
  • ۱ مقالات نویسنده اول
  • ۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۰ مقالات بین‌المللی
  • ۰/۶۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۰% ۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۰% ۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus