محمد حسین میرجلیلی
دانشیار علوم باغبانی
گروه مهندسی کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Mirjalili
Medicinal Plants and Drugs Research Institute
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۲۹۱ استناد
  • ۹۶ مقاله
  • ۴۵ G-Index
  • ۲۲ H-Index
  • ۱۸ مقالات نویسنده اول
  • ۴۹ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲۹ مقالات بین‌المللی
  • ۲۳/۸۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۳۰% ۲۹
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی
۱۶% ۱۶
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۱% ۴۹
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar