حسین محمودی
استادیار جامعه شناسی کشاورزی
گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mahmoudi
Environmental Sciences Research Institute
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۵۶ استناد
  • ۲۶ مقاله
  • ۲۱ G-Index
  • ۱۲ H-Index
  • ۵ مقالات نویسنده اول
  • ۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۹ مقالات بین‌المللی
  • ۱۷/۵۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۷۳% ۱۹
مقالات با همکاری بین‌المللی
۳%
خوداستنادی
۵۳% ۱۴
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۶% ۱۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar