امیر سالمی
استادیار شیمی تجزیه
گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
Amir Salemi
Environmental Sciences Research Institute
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۶۸۳ استناد
  • ۲۹ مقاله
  • ۲۶ G-Index
  • ۱۳ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۱۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶ مقالات بین‌المللی
  • ۲۳/۵۵ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۲۰% ۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۴%
خوداستنادی
۱۷% ۵
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۲% ۱۸
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar