جواد فخاری
استادیار میکروبیولوژی
گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Javad Fakhari
Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۵۲ استناد
  • ۱۰ مقاله
  • ۷ G-Index
  • ۴ H-Index
  • ۰ مقالات نویسنده اول
  • ۰ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱ مقالات بین‌المللی
  • ۵/۲۰ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۰% ۱
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۱۰% ۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۰% ۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus