سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی
استادیار فلسفه علم- متافیزیک
گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
S MHassan A Shirazi
Faculty of Literature and Human Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲ استناد
  • ۲ مقاله
  • ۱ G-Index
  • ۱ H-Index
  • ۱ مقالات نویسنده اول
  • ۲ مقالات نویسنده مسئول
  • ۰ مقالات بین‌المللی
  • ۱/۰۰ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۰% ۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۰% ۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus