محسن احتشامی معین آبادی
استادیار زمین شناسی
گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Ehteshami-Moinabadi
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۷۴ استناد
  • ۱۱ مقاله
  • ۸ G-Index
  • ۴ H-Index
  • ۷ مقالات نویسنده اول
  • ۷ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲ مقالات بین‌المللی
  • ۶/۷۲ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۸% ۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲۵%
خوداستنادی
۱۸% ۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۷% ۳
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar