بیژن رحمانی
دانشیار جغرافیاوآمایش
گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Bijan Rahmani
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۸۳ استناد
  • ۹ مقاله
  • ۹ G-Index
  • ۳ H-Index
  • ۷ مقالات نویسنده اول
  • ۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶ مقالات بین‌المللی
  • ۹/۲۲ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۶۶% ۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۲%
خوداستنادی
۱۱% ۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۲% ۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus