مسعود توحیدفر
استاد اصلاح نباتات
گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Masoud Tohidfar
Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۱۳۰۲ استناد
  • ۸۵ مقاله
  • ۳۳ G-Index
  • ۱۹ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۲۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲۴ مقالات بین‌المللی
  • ۱۵/۳۱ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۲۸% ۲۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی
۲۴% ۲۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۱% ۳۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar