سیده بتول حسنی
استادیار زیست شناسی مولکولی
گروه زیست شناسی سلولی - مولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Seyedeh Batool Hassani
Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۱۰ استناد
  • ۱۳ مقاله
  • ۱۳ G-Index
  • ۷ H-Index
  • ۳ مقالات نویسنده اول
  • ۳ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶ مقالات بین‌المللی
  • ۳۱/۵۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۴۶% ۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱%
خوداستنادی
۳۰% ۴
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۳% ۷
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar