زینب شیروانی فارسانی
استادیار زیست شناسی ژنتیک مولکولی
گروه زیست شناسی سلولی - مولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Zeinab Shirvani Farsani
Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۲۷ استناد
  • ۳۷ مقاله
  • ۲۰ G-Index
  • ۱۴ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۱۳ مقالات نویسنده مسئول
  • ۹ مقالات بین‌المللی
  • ۱۱/۵۴ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۲۴% ۹
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۱۳% ۵
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۳% ۱۶
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar