کورش پرند
استاد ریاضی
گروه علوم داده ها و کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Kourosh Parand
Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

 • ۳۱۹۷ استناد
 • ۱۷۴ مقاله
 • ۴۷ G-Index
 • ۳۳ H-Index
 • ۹۳ مقالات نویسنده اول
 • ۸۳ مقالات نویسنده مسئول
 • ۳۴ مقالات بین‌المللی
 • ۱۸/۳۷ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
۱۹% ۳۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۳۸%
خوداستنادی
۳۳% ۵۹
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۹% ۸۶
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • ۰ ناظر
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۰ داور
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۰ همکار اصلی
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۷ محقق اصلی
۱۳۸۳ ۱۴۰۳

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب