علی اکبر عنابستانی
استاد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Aliakbar Anabestani
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

 • ۱۴ استناد
 • ۵ مقاله
 • ۳ G-Index
 • ۱ H-Index
 • ۵ مقالات نویسنده اول
 • ۴ مقالات نویسنده مسئول
 • ۰ مقالات بین‌المللی
 • ۲/۸۰ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
۰% ۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۰% ۱
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • ۰ ناظر
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۰ داور
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۰ همکار اصلی
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۲ محقق اصلی
۱۳۸۳ ۱۴۰۳

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب