علیرضا فخاری زواره
استاد شیمی
گروه شیمی تجزیه، پلیمر و مواد، دانشکده علوم شیمی و نفت
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Reza Fakhari
Faculty of Chemistry Science and Petroleum
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

 • ۴۶۷۹ استناد
 • ۱۴۳ مقاله
 • ۶۰ G-Index
 • ۳۸ H-Index
 • ۳۸ مقالات نویسنده اول
 • ۸۹ مقالات نویسنده مسئول
 • ۱۱ مقالات بین‌المللی
 • ۳۲/۷۲ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
۷% ۱۱
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۱۷% ۲۵
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۷۷% ۱۱۱
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • ۰ ناظر
۱۳۸۲ ۱۴۰۲
 • ۰ داور
۱۳۸۲ ۱۴۰۲
 • ۰ همکار اصلی
۱۳۸۲ ۱۴۰۲
 • ۱۴ محقق اصلی
۱۳۸۲ ۱۴۰۲

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب